Nyomtatás

Levél Kiss Péter (Szociális és Munkaügyi miniszter) részére

Írta: Dr. Cser Ágnes 2007. március 12.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az EDDSZ a Lisszaboni Stratégiának megfelelően elkötelezett híve a szociális párbeszéd folyamatos működtetésének. Ezért nagyon sajnáljuk, hogy ágazati érdekegyeztetés nélkül került sor alapvető jogszabályok módosítására.

Az EDDSZ Szociális Tagozatának 2007. március 7-ei ülésén hozott döntések alapján az aláb-biakról tájékoztatom miniszter urat:

1.    A szociális ágazatot érintő jogszabályok módosítása előtt kérjük, hogy minden esetben történjen ágazati egyeztetés.
2.    Nem értünk egyet és ezért kezdeményezzük az 1993. évi III. tv azon módosításával, miszerint az intézményi térítési díj kötelezően az önköltség mínusz az állami támogatás különbözete kell legyen. Véleményünk szerint az előző szabályozás, mely ebben az összegben maximálta az intézményi térítési díjat, inkább szolgálja az önkormány-zatiságot, az intézmények és az ellátottak érdekeit. Ezért kezdeményezzük a törvény ismételt módosítását, helyreállítandó a korábbi állapotot.
3.    Nem értünk egyet azzal, hogy évről évre csökken az állami hozzájárulás, mert az ellá-tottainkra, s az önkormányzatokra további terhek áthárítása már nem lehetséges. A Többcélú Kistérségi Társulások viszont, megfelelő háttér hiányában, még nem tudják felvállalni az intézmény fenntartói szerepet (pl. hiányzik a megfelelő szakmai, gazdál-kodási háttér, nincs rendelet alkotási joga…).
4.    Nem értünk egyet az 1/2000.(I.7.) SZCSM r. 2.sz. mellékletének módosításával, mely megszünteti az osztályvezetői-, és a mentálhigiénés csoportvezetői munkaköröket. Ez a módosítás gyakorlatilag lefejezi a szakmát, mert e módosítással „kivesszük” az ellá-tásból azokat a szakembereket, akik az egészségügyi és a mentálhigiénés közszolgál-tatás hatékony és magas szintű művelésének a garanciáit jelentik egy-egy intézmény-ben.
5.    Nem értünk egyet azzal, és egyenesen felháborítónak tartjuk, hogy a szociális intéz-ményekben megállapodással és külön díjazással foglalkoztatott orvosok részére is vizit díjat kötelesek fizetni az ellátottaink.

Fentiek alapján, az említett jogszabályok soron kívüli módosítását kezdeményezzük.

Jelzem, az EDDSZ nem értett egyet a „reformcsomagnak” álcázott egészségügyet átalakító törvénytervezetekkel.
Évek óta jelezzük, hogy az Egészségügyi- Szociális vagy Egészségügyi Minisztériumban elégtelen a szociális dialógus. Már a parlament előtt voltak a törvénytervezetek, amikor for-mális egyeztetést tartottak. Az új kormány létrejötte óta az Ön által vezetett minisztérium is csak egy ágazati érdekegyeztető értekezletet tartott.

Kérem, szíveskedjék a fentiekre tekintettel intézkedni, hogy az állampolgárok és az ágazati munkavállalók érdekeit szolgáló jogszabály módosítások mielőbb elfogadásra kerüljenek.

Kérem abban is szíveskedjék intézkedni, hogy az ágazati párbeszéd ne eseti, hanem folyama-tos jellegű legyen. Levelem megírásának időpontjában érkezett meghívó a március 19-ei 10.30 - 12.00 óráig tartandó ágazati érdekegyeztető tanács ülésére. A másfél óra alatt kell a közalkalmazottakról szóló törvényt és egy kormányrendeletet módosító jogszabálytervezetet véleményezni.

Ha valóban a kormányzat számára fontos lenne a munkavállalókat érintő jogszabályok véle-ményezése éppen a munkavállalók részéről, akkor nem lenne formális az érdekegyeztetés.

Szíves tájékoztatásul megküldjük az EDDSZ sztrájktárgyalásai folytatásának követelését a Miniszterelnöktől, és a Legfőbb ügyészhez írott beadványunkat is

Kiemelt videó

További videók